گفت‌وگو با مدرس موسیقی که معتقد است تربیت شنیداری یکی از اساسی‌ترین فاکتورهای درک موسیقی است؛

اتفاق موسیقی در ذهن